Phần mềm Quản lý KPI - Kế hoạch Công việc | 1679

Bạn đang ở đây

Phần mềm Quản lý KPI - Kế hoạch Công việc

19/12/18 Lượt xem: 363

Phần mềm  Quản lý KPI - Kế hoạch Công việc là bộ tiêu chí được xây dựng dựa trên đặc thù  kinh doanh của từng doanh nghiệp với tính năng tùy chỉnh độc đáo. Hệ thống tập trung vào:

Phạm vi chức năng:

  • Nhân sự, Mô tả công việc theo chức danh

  • Kế hoạch Mục tiêu và Công việc mỗi cá nhân theo tháng

  • Phê duyệt Kế hoạch, Báo cáo tự đánh giá và Xác nhận điều chỉnh của Quản lý

Phù hợp với doanh nghiệp:

  • Nhiều nhân viên Văn phòng

  • Có Đội ngũ quản lý cấp trung

Khách hàng tiêu biểu:

  • Elmich

  • Cơ khí Tài nguyên

  • Truyền hình An Viên

Màn hình chức năng:

Average: 1 (1 vote)

Thông tin khác

Bình luận