Chuẩn hóa quy trình quản lý tạp chí cho Viện Khoa học Giáo dục | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

Chuẩn hóa quy trình quản lý tạp chí cho Viện Khoa học Giáo dục

18/03/20 Lượt xem: 18

Viện Khoa học Giáo dục là cơ quan chủ quản của Tạp chí Khoa học Giáo dục - xuất bản phẩm các tin bài về nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạo, đào tạo tiến sĩ, tư vấn và chuyển giao công nghệ. 

Với những khó khăn trong việc quản lý quy trình biên tập tin bài, Viện đã lựa chọn triển khai phần mềm Vtranet để chuẩn hóa quy trình quản lý, là lợi thế giúp Viện chuẩn bị gia nhập vào danh mục SCOPUS sắp tới.

Bằng việc ứng dụng này, tin rằng việc quản lý xuất bản phẩm của Viện sẽ trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn cho các các bộ trong việc viết, gửi bài và phê duyệt.

No votes yet

Thông tin khác