Xây dựng phần mềm Quản lý Hợp đồng cho DCCD | Phần mềm quản lý doanh nghiệp thông minh

Xây dựng phần mềm Quản lý Hợp đồng cho DCCD

08/10/19 Lượt xem: 39

Ngày 28/09/2019, Công ty TNHH một thành viên Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng - Bộ Quốc phòng đã quyết định ký Hợp đồng triển khai phần mềm Quản lý Hợp đồng thay thế cho phần mềm cũ đã sử dụng trên 5 năm. Phần mềm cũ được xây dựng trên nền tảng Client - Server với thiết kế và giao diện nhập liệu dạng bảng, khá hạn chế trong hỗ trợ thao tác đối với người sử dụng. Với nhu cầu quản lý ngày càng cao, phần mềm cũ đã không đáp ứng kịp thời nhu cầu thay đổi, khai thác báo cáo.

Với kinh nghiệm triển khai phần mềm cho Viện Kiến trúc Quy hoạch - Bộ xây dựng và nhiều đơn vị xây dựng, VINNO đã được chọn làm đơn vị triển khai phần mềm mới - trên nền tảng web-based. Khi triển khai thành công, phần mềm sẽ cho phép các Đơn vị trực thuộc chủ động cập nhật, báo cáo số liệu về các Hợp đồng thực hiện phục vụ Báo cáo tổng hợp toàn bộ các Đơn vị. Lãnh đạo của DCCD và các đơn vị trực thuộc có thể xem các báo cáo theo thời gian thực, hỗ trợ chủ động trong việc điều hành và quản lý chất lượng, tiến độ.

Các phân hệ chức năng triển khai bao gồm:

  1. Quản lý Chủ đầu tư - Khách hàng
  2. Quản lý Hợp đồng - Phụ lục phát sinh
  3. Quản lý Phân công Công việc - Giao nhiệm vụ cho từng đơn vị
  4. Quản lý giá trị nghiệm thu - thanh toán - xuất hóa đơn - công nợ
  5. Báo cáo tổng hợp
No votes yet

Thông tin khác