Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết 2024 | 4726

Bạn đang ở đây

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết 2024

07/12/23 Lượt xem: 2274

 

>> Tải mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại đây!

 

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu có sẵn những nội dung cần thiết để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Các mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu dưới đây do vinno cung cấp hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tải ngay về dùng thử cho những dự án của mình nhé!

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một văn bản pháp lý quy định các nội dung cần thiết để tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với một dự án hoặc dự toán mua sắm. Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành kèm theo Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư công, mua sắm công và giám sát, đánh giá đầu tư.

>> Đọc thêm:

Quản lý Dự án xây dựng thi công - dự án thiết kế công trình

Mẫu file excel quản lý công nợ mới nhất, chi tiết nhất

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần có những nội dung gì?

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm 06 phần chính như sau:

 • Thông tin chung

  • Tên dự án hoặc dự toán mua sắm

  • Mục tiêu, phạm vi công việc của dự án hoặc dự toán mua sắm

  • Nguồn vốn

  • Thời gian thực hiện dự án hoặc dự toán mua sắm

 • Các gói thầu

  • Số lượng gói thầu

  • Nội dung của từng gói thầu

  • Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

  • Dự kiến thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

 • Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

  • Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu

  • Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

 • Thông tin cần thiết khác

  • Các yêu cầu đặc biệt đối với nhà thầu

  • Các thông tin cần thiết khác

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập và phê duyệt bởi chủ đầu tư hoặc bên mời thầu. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một bước quan trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu, giúp đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng được yêu cầu của dự án hoặc dự toán mua sắm.

Một số lưu ý khi lập mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

một số lưu ý khi lập mẫu

 • Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đầy đủ và chính xác, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về đấu thầu.

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được phê duyệt trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 • Việc lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng quy định sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

>> Đọc thêm: 

Mẫu quản lý tài chính doanh nghiệp bằng excel mới nhất

Mẫu quản lý thông tin khách hàng bằng excel dễ sử dụng nhất

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1.

>> Tải mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại đây!

(ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT)

[TÊN CƠ QUAN

CHỦ ĐẦU TƯ]

Số:____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               ___, ngày___tháng__năm___

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án:___[ghi tên dự án]

Kính gửi:___[ghi tên người có thẩm quyền]

Căn cứ___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013];

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan;

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

- Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án;

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

- Các văn bản pháp lý liên quan].

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án;

- Tổng mức đầu tư;

- Tên chủ đầu tư;

- Nguồn vốn;

- Thời gian thực hiện dự án;

- Địa điểm, quy mô dự án;

- Các thông tin khác (nếu có).

II.  Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1 

STT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

Văn bản phê duyệt(4)

1

    

2

    

    

Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]

  

Ghi chú: 

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT

Nội dung công việc(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

1

   

2

   

   

Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

Ghi chú: 

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này].

Bảng số 3

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

        

2

        

….

        

Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]

       

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau: 

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Bảng số 4

STT

Nội dung

Giá trị

1

  

2

  

3

  

...

  

n

  

Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT

Nội dung

Giá trị

1

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện

 

2

Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

 

3

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

4

Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

 

Tổng giá trị các phần công việc

 

Tổng mức đầu tư của dự án

[ghi tổng mức đầu tư của dự án]

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề nghị___[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:___[ghi tên dự án].

Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổ chức thẩm định; 

- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số___ ngày__tháng__năm__)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT

Nội dung

Ghi chú

1

Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự án__

Bản chụp

2

Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự toán___

Bản chụp

 

Các văn bản phê duyệt tại Bảng số 1

Bản chụp

  

n

  

>> Tải thêm mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại đây!

Trên đây là toàn bộ`bài viết “Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết 2024”, hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được cho doanh nghiệp. Đừng quên theo dõi Vinno để nhận thêm nhiều tài liệu hữu ích nh

Thông tin khác

Bình luận