Pageview (Lượt xem trang (lượt truy cập))

Bạn đang ở đây

Pageview (Lượt xem trang (lượt truy cập))

Một lượt xem trang là một yêu cầu cho website. Một người truy cập vào 10 trang trên một website thì vẫn tính là 10 lượt truy cập.