Net Income (Lợi nhuận ròng)

Bạn đang ở đây

Net Income (Lợi nhuận ròng)

Lợi nhuân ròng = Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng – chi phí quản lý…(các loại chi phí khác mà DN phải bỏ ra).