Kanban

Bạn đang ở đây

Kanban

Được phát triển ở Nhật Bản. Áp dụng Kanban vào quản lý công việc theo nguyên tắc chia công việc thành 3 nhóm: công việc chưa thực hiện, đang thực hiện và đã thực hiện xong. Xem thêm về hệ thống kanban và lợi ích trong quản trị tại: http://hirayamavietnam.com.vn/he-thong-kanban-va-loi-ich-trong-quan-tri/