ICT

Bạn đang ở đây

ICT

Là viết tắt của " Infomation Communication Technology " - Ngành công nghệ thông tin - Truyền thông