HRM (Human Resource Management)

Bạn đang ở đây

HRM (Human Resource Management)

"Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của nó. Quản lý nguồn lực nhân sự gồm: Quản lý thông tin nhân sự, chấm công, tính lương, quản lý phúc lợi nhân viên, theo dõi ứng viên, đánh giá hiệu suất, đào tạo và phát triển kỹ năng"