CPM(Cost Per Mile - Thousand Impressions)

Bạn đang ở đây

CPM(Cost Per Mile - Thousand Impressions)

CPM là hình thức tính chi phí dựa trên 1000 lần hiển thị của quảng cáo.