Cost of good sold (Giá vốn hàng bán)

Bạn đang ở đây

Cost of good sold (Giá vốn hàng bán)

Toàn bộ chi phí tạo ra 1 thành phẩm