Contexual Advertising

Bạn đang ở đây

Contexual Advertising

Là hình thức hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung của trang web, hoặc dựa trên hành vi tìm kiếm của người dùng.