Contextual Advertising (quảng cáo theo ngữ cảnh)

Bạn đang ở đây

Contextual Advertising (quảng cáo theo ngữ cảnh)

Là hình thức hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung của trang web, hoặc dựa trên hành vi tìm kiếm của người dùng.