CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Bạn đang ở đây

CMMI (Capability Maturity Model Integration)

"CMMI giúp doanh nghiệp trả lời cho câu hỏi: Làm sao để biết được chúng ta đang có gì vượt trội? Làm sao để biết được rằng chúng ta đang phát triển? Làm sao để biết được các chu trình của hệ thống quản lý đang vận hành tốt? Làm sao để biết được các các hạn chế trong hệ thống quản lý cần thay đổi cho phù hợp với thực tiển? Làm sao để biết được sản phẩm tạo ra có thể tốt hơn hay không?" Là mô hình năng lực trưởng thành tích hợp cung cấp một định nghĩa rõ ràng về những hành động cần được doanh nghiệp xúc tiến để nâng cao năng suất hoạt động..Có 5 cấp độ