Client

Bạn đang ở đây

Client

Máy con, dùng để kết nối với máy chủ (Server)