Chính sách về sản phẩm

Bạn đang ở đây

Chính sách về sản phẩm

Bao gồm toàn bộ các giải pháp định hướng cho việc phát triển sản phẩm, làm cho sản phẩm luôn thích ứng với thị trường, đáp ứng cầu thị trường trong thời kỳ chiến lược xác định.