Chiến lược Marketing 4P

Bạn đang ở đây

Chiến lược Marketing 4P

(Marketing mix hoặc marketing hỗn hợp) được những người làm marketing dùng như một công cụ để thực hiện chiến lược marketing bao gồm: Product (sản phẩm), Price (Giá), Promotion (xúc tiến thương mại hay truyền thông), Place (Kênh phân phối). Link tham khảo: http://marketing.edu.vn/internet-marketing/chien-luoc-marketing-4p-la-gi--678