CEO (Chief Executive Officer)

Bạn đang ở đây

CEO (Chief Executive Officer)

Giám đốc điều hành - giữ trách nhiệm thực hiện những chính sách của hội đồng quản trị