Bug / Error ?

Bạn đang ở đây

Bug / Error ?

Đơn giản có thể coi nó như một thứ gì đó không hoạt động đúng theo thiết kế