Buffer Overflow

Bạn đang ở đây

Buffer Overflow

Lỗi tràn bộ đệm.Đây là một trong những kỹ thuật Hacking kinh điển nhất