Bandwidth / Traffic

Bạn đang ở đây

Bandwidth / Traffic

Băng thông - là chỉ số quan trọng của hosting, là giới hạn lưu lượng cho phép của mỗi gói hosting.