Backend (Hậu sảnh)

Bạn đang ở đây

Backend (Hậu sảnh)

Back-end, còn được biết với tên gọi Public Back-end, Administrator, Control Panel: phần dành cho người quản trị website để thiết lập các xây dựng để website hoạt động. Những người bình thường không biết đường dẫn để truy cập, hoặc nếu có biết thì cũng phải qua bước kiểm tra tài khoản. Backend chính là cái mà nhà thiết kế web xây dựng, còn frontend là điều mà người dùng nhìn thấy.