Apache (Chương trình máy chủ HTTP)

Bạn đang ở đây

Apache (Chương trình máy chủ HTTP)

Apache HTTP server là phần mềm miễn phí. Đây là một nguồn mở Web server. Nó tương thích với các hệ thống Unix cũng như Microsoft Windows và Novell NetWare. Apache được xây dựng để thông báo lỗi về cấu hình, bên cạnh đó là để giải quyết nội dung cơ sở dữ liệu. Nó mang cơ sở dữ liệu độc đáo DBMS - BASED. Giao diện người dùng đồ họa(GUI) cho phép cấu hình dễ dàng hơn. Sự phát triển ban đầu và quá trình được thực hiện liên tục bởi Apache Software Foundation.