Anchor (Neo)

Bạn đang ở đây

Anchor (Neo)

Trong thuật ngữ web: Đây được gọi là các điểm bắt đầu hoặc kết thúc điểm của một siêu liên kết.