Alt attribute (Thuộc tính Alt)

Bạn đang ở đây

Alt attribute (Thuộc tính Alt)

Một thuộc tính alt được sử dụng để xác định đoạn text thay thế cho hình ảnh. Quy định trong thẻ IMG trong HTML, thuộc tính alt chứa các đoạn text thay thế sẽ được hiển thị bên trong hình ảnh(placeholder) khi trang đang tải. Trong một số trình duyệt tooltip mouseover cũng sẽ hiển thị đoạn text từ các thuộc tính alt (alt text). Alt text đóng một vai trò trong SEO.