AJAX (Javascript and XML không đồng bộ)

Bạn đang ở đây

AJAX (Javascript and XML không đồng bộ)

AJAX (Asynchronous JavaScript và XML ) cung cấp cách thức khai thác sức mạnh của JavaScript và XMLđể nâng cao tính tương tác trong web pages. Đây là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web