phần mềm quản lý nhà xuất bản

Bạn đang ở đây

phần mềm quản lý nhà xuất bản

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT QUY TRÌNH XUẤT BẢN

Áp dụng cho Nhà Xuất Bản, Công Ty Phát Hành Sách

Là đơn vị xuất bản bạn muốn?


Quản lý chính xác thông tin bản thảo