cơ cấu tổ chức

Bạn đang ở đây

cơ cấu tổ chức

Bạn có biết Twitter, Spotify hay Buffer có cách tổ chức doanh nghiệp như thế nào để trở thành các thương hiệu hàng đầu thế giới như hiện nay? Cơ cấu tổ chức là xương sống của bất kỳ doanh nghiệp nào khi có kế hoạch theo kịp với thời cuộc.

Một tổ chức được cấu trúc hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp quản trị công việc một cách hệ thống, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến lược tương lai. Trong khi đó, cơ cấu tổ chức không hợp lý sẽ cản trở hoặc hút cạn tiềm lực của chính doanh nghiệp đó.