chiến lược crm

Bạn đang ở đây

chiến lược crm

Chiến lược CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) bao gồm quy trình và chi tiết kế hoạch cần thực hiện để nâng cao quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng tiềm năng. Cụ thể, CRM là phương pháp tiếp cận, quản lý và tương tác khách hàng một cách bền vững. Xây dựng hệ thống CRM đòi hỏi doanh nghiệp cần định hướng rõ ràng ngay từ đầu và liên tục cập nhật xu hướng khách hàng theo thời gian.